İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Sosyal Sigortaların başlıca gelirini primler oluşturur. Türkiye gibi primli rejim uygulayan ülkelerin yaklaşık olarak yarısı üçlü finansman sistemini benimsemiştir. Bu sistemde; sigortalı, işveren ve devlet izmir escort finansmana katılır. 5510 sayılı Kanunda düzenlenen +5 puanlık indirim uygulamasıyla birlikte devlet, prim finansmanına katkı sağlamaya başlamıştır.

İşverenlerin işçilere ödeyecekleri ücret tutarlarına ilave olarak sigorta primi işveren hissesi tutarlarının toplamı, toplam işçilik giderlerini oluşturmaktadır. Hiçbir teşvikten yararlanmayan işveren açısından işçilik giderleri toplamı, %20,50 oranında sigorta primi ve %2 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere %22,50 oranındadır. Buna göre bir işçinin işverene maliyeti, işçiye ödenen ücretin %122,50 ’si oranındadır.

Sigorta primlerine devletin katkısı +5 puanla sınırlı değildir. İstihdamın teşviki, engelli çalıştırma teşviki, Ar-Ge yatırımlarının teşviki, bölgesel yatırım teşviki, kalkınmada öncelikli yöre teşviki, büyük ölçekli yatırım teşviki gibi çok sayıda sigorta prim teşvik uygulaması bulunmaktadır.

İşveren teşvikleri 2018 yılında, işverenin yasalarda belirtilen prim teşviklerinden yararlanması, işçilik maliyetlerini aşağıya çekmektedir. Örneğin; +5 puanlık teşvik, işçilik maliyetini ödenen ücretin %117,50’sine, 6111 sayılı kanunda düzenlenen teşvik işçilik maliyetini ödenen ücretin %102,50’sine indirmektedir.

Asgari Ücret Desteği
6661 Sayılı Kanunun 17inci maddesiyle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 68inci madde eklenmiştir. Kanun, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun, Geçici 68inci maddesi hükmüne göre; bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; (Tüm sigorta kollarına tabi sigortalılar)

2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 120 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.
(4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2018 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri, yeni tescil edilmiş işyerleri gibi değerlendirilir.

(8) 4734 sayılı Kanunun 2nci maddesinde sayılan idareler (bazı kamu kurumları) tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2018 yılına ilişkin olarak, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’ni yasal süre içinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi, kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı bulunması halinde asgari ücret teşviki uygulanmaz.

Asgari Ücret Destek Kapsamı Dışındakiler
SGDP tabi çalışanlar (emekliler),
Libya’da çalışanlar,
Çırak ve stajyerler,
5510, m.5/g kapsamındaki sigortalılar,
İsteğe bağlı sigortalılar,
Banka sandıklarına tabi sigortalılar,
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İstihdamına İlişkin Sigorta Prim Teşviki
İşkur teşvikleri 2018 yılında devam etmektedir. İşbaşı Eğitim Programı, İşkur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen, kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Aktif İşgücü Yönetmeliğinin 50inci maddesinin birinci fıkrasında ’İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir, denilmektedir.

Bu programda amaçlanan mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Diğer amaç ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verilmesidir ve istihdam teşvikleri 2018 yılında işverenlere ciddi faydalar sağlamıştır.

Programın Faydaları
İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme,
Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme,

İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama
Katılımcılara yaptıkları ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı,
İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak işveren tarafından ödeme yapılırsa bu ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı, vergi matrahından indirilebiliyor. (193 sayılı GVK Md. 40/11) Sigorta priminden muaf oluyor.
Program kapsamında istihdam zorunluluğu yok ancak 1 yıl içinde tekrar yararlanmak istenirse daha önce katılan kişilerin % 20’sini en az 60 gün istihdam etme zorunluluğu var.

Katılımcıların program bitiminden sonra üç ay içinde işe alınması halinde işveren, 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde düzenlenen sigorta prim teşviklerinden yararlanma hakkı elde ediyor. SGK teşvikleri 2018 yılı sonuna kadar sürecektir.

6111 Teşviki, İlave İşçi Kavramı ve Teşvik Kapsamına Giren İşçilerin Belirlenmesi
6111 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde eklenmiş, işverenlerin 1 Mart 2011 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alacakları işçilerin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve diğer diğer koşulları sağlamaları kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması uygulaması başlatılmıştır. İlave istihdam teşviki 2017 yılından sonra ilave istihdam teşviki 2018 programı olarak sürdülümektedir.

Sigortalılar açısından kısa bir değerlendirme yaparsak; işçinin 18 yaşından büyük olması temel koşuldur. Bu teşvikte erkekler için yaş sınırı kaldırıldığından, 29 yaşından büyük erkekler de teşvikten yararlanabilmektedir. Dolayısıyla yaş hususundaki tek kriter 18 yaştır. 18 yaşından küçük sigortalı istihdam edenler, sigortalının 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren bu teşvikten yararlanabilecektir. İşçinin aynı zamanda İşkur’a kayıtlı olması halinde 6 ay ilave bir teşvik daha söz konusu olacaktır. 29 yaşından büyük erkek işçilerin hiçbir belgesi yoksa İşkur’a kayıt yapmaları halinde 6 ay teşvik hakkı doğacaktır. Belge sahibi olmakla birlikte İşkur’a kaydı olan işçi, ilave 6 ay daha teşvikten yararlanacak. Bu nedenle işçinin işe giriş bildirgesini vermeden önce İşkur’a kaydolması sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir