İş-Kur

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

Summary

İşbaşı eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmayan yoktur fakat içeriğinin detaylarını çok iyi bilmekte işveren maliyetleri açısından fayda vardır. İŞKUR’un İstihdam Politikalarında Temel Misyonu Nedir? İşveren odaklı politikalar ile işverenlerin aradıkları nitelikli işgücünün temini, İşsizlik sigortası fonunun yönetimi, Etkin aktif […]

İşbaşı eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmayan yoktur fakat içeriğinin detaylarını çok iyi bilmekte işveren maliyetleri açısından fayda vardır.

İŞKUR’un İstihdam Politikalarında Temel Misyonu Nedir?
İşveren odaklı politikalar ile işverenlerin aradıkları nitelikli işgücünün temini,
İşsizlik sigortası fonunun yönetimi,
Etkin aktif ve pasif işgücü piyasası programları,
Sürdürülebilir istihdam politikaları,
Etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri,
İstihdam teşvikleri,
Endüstriyel ilişkiler İşkur’un istihdam politikalarındaki temel misyonlarıdır.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’nin nüfusu: 78.741.053’tür ve nüfusun %49,8’i kadın, %50,2’si erkektir.

15-64 Yaş Aralığındaki Nüfus: 53.359.594 (%67,8)
Türkiye’de her yıl ortalama 700-750 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil olmaktadır.
İşgücünün %60’ı lise altı eğitim düzeyine sahiptir.
İşgücüne katılım oranı %50,7 (Kadın %31,0, Erkek %70,8)
İstihdam oranı %45,0 (Kadın %27,0, Erkek %63,5)
İşsizlik oranı % 11,3 (Kadın %13,0, Erkek %10,3)
Gençlerde işsizlik oranı %19,2
İşsiz sayısı 3.290 Bin kişi
Kayıt dışı istihdam oranı %31,8’dir.
Türkiye’de İşsizliğin Temel Nedenleri Nelerdir?
Yıl sonu araştırma sonuçlarına göre;

İstanbul’da işyerlerinin % 15’inde açık iş vardır. (Türkiye’deki açık işlerin 1/4’ü İstanbul’dadır)
İşyerlerinin %25’i eleman temininde güçlük çekmektedir.
Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin %67’si, gerekçe olarak mesleki nitelik ve beceri eksikliğini
İşsizliğin temel nedeni de budur.

İş Ve Meslek Danışmanlığı Nedir?
İŞKUR, işverenler ile iş arayanları bir araya getirebilmek için aralarında bağlantı kurma amaçlı kurumun içinde İş ve Meslek Danışmanlığı görevinde personeller almıştır.

Ulusal İstihdam Stratejileri ve hedefleri gerçekleştirebilmek için Türkiye genelinde 3.750, İstanbul’da 670 kişi, İş ve Meslek Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.
İstanbul’da her bir danışman kuruma kayıtlı;

Ortalama 750 işyerine ve kuruma kayıtlı 1.293 işsize hizmet vermektedir.
İşverenlerin; ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü taleplerini karşılamalarına, İşkur işbaşı eğitim programı yönetmeliği çerçevesinde bilgilendirilmelerine yardım eden,
İş arayanların; iş bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini veya işlerini değiştirmelerine,
Çalışma hayatı ile ilgili işçi ve işveren ilişkileri konusunda danışmanlık (koçluk) hizmeti veren kamu görevlileridir.
İŞKUR Aktif İstihdam Politikaları
İşkur, istihdama destek vermek için birçok aktif işgücü piyasası programını hayata geçirdi. Bunlar:

Mesleki Eğitim Kursları
İşbaşı ve Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
Engelli, Hükümlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitim
Girişimcilik Eğitim Programları
Toplum Yararına Program
İşbaşı Eğitim Programları

Bu programlardaki amaç; işverenlerin aradığı niteliğe uygun işgücünü, mevcut işsizlerden temin edemediğinde, seçmiş olduğu kişileri işverenlere hiçbir maliyet oluşturmadan mesleki eğitim projelerinde yetiştirerek istihdama hazır hale getirmektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir?
İşkur işbaşı eğitim programı detayları şunlardır.

İş tecrübesi olmayan işsizlerin, işbaşında çalışarak eğitilmesini ve deneyim kazanmasını sağlayarak işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır.
En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, vakıflar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar, bu programdan yararlanabilir.
Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir.
Katılımcı Sayısı ve Süresi Nasıl Belirlenir?
İşyerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır.
İşyerleri çalışan sayısının %10’u kadar katılımcı alabilir.
2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi alabilir,
İşveren katılımcıların en az %50’sini işe almayı,
İşe aldığı kişilerin bir yıl içerisinde dört ay çalıştığını belgelendirmesi gerekir.
Aynı işyeri, projeden ikinci defa yararlanmak istediğinde, bir önceki projeden yararlanan katılımcılarla ilgili yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine bakılır.
Katılımcıların çalışma süresi nedir?
Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla 160 fiili iş gününe kadar yararlanabilir.
Günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 45 saati geçmemek üzere, haftada en fazla 6 gün işyerinde çalışabilirler.
Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi durumunda vardiyalı olarak da program yapılabilir.
Programdan kimler yararlanır?
15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler,
15 yaşını doldurmuş bütün öğrenciler yararlanabilir.
Üniversite öğrencileri yaz dönemi zorunlu stajlarını, meslek lisesi öğrencileri son sınıfta 3 gün işyerinde yapacakları zorunlu stajlarını bu program kapsamında yapabilirler.
Programdan öncelikli olarak; hiç sigortalı olmamışlar, mesleği olmayanlar ve uzun süreli işsizler yararlanırlar.

Bu kriterleri sağlayan işsizlerin, İşkurişbaşı eğitim programı ilanlarına başvurmaları gerekir.
Programa kimler katılamaz?
İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları,
İşyerinden son 3 ay içerisinde işten ayrılanlar,
SGK’lı olanlar, emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz.
Katılımcının ücretini kim ödüyor?
İŞKUR; katılımcıya her yıl belirlenen tutarda günlük cep harçlığı öder.
30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir.
Katılımcı; program süresince isteğe bağlı sigortalı olabilir.
İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.
İşveren ilave ücret ödemek isterse yapabilir.
İşkur işbaşı eğitim programı maaşı ne zaman yatar? Sorusunun cevabı ise İşkur işbaşı eğitim kursları süresince her aysonu toplu olarak yatar.
İşbaşı Eğitim Programı İşveren Sigorta Prim Teşviki
İşbaşı eğitim programlarını tamamlayan kişilerden 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanları; programın bitiminden sonra 30 gün veya en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmesi halinde;

İmalat sanayi sektöründe 42 ay,
Diğer sektörlerde 30 ay boyunca
SGK yatırılan işveren payı sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var mı?
Programda istihdam zorunluluğu yoktur, ancak işveren bir yıl içerisinde programdan tekrar yararlanmak isterse, bir önceki katılımcıların en az % 50’sini işe alıp, en az 120 gün kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı meslekte istihdam etmiş olması gerekir.

İşveren; yükümlüğünü yerine getirmezse maddi bir cezası yoktur. Sadece 1 yıl süre ile çalışmaya ara verilir.

İşverenden Başvuruda İstenilen Belgeler
İş-kur işbaşı eğitim programı başvuru formu,
İşveren taahhütnamesi,
Ön talep formu,
Ticaret sicil gazetesinin veya programdan faydalanacak tüzel kişiliğin hukuki durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge,
İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.
İşbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim
Talebe dayalı eğitimdir. İşveren ile birlikte iş yerinde düzenlenir.

Eğitime katılacak kişileri; eğitim, yaş aralığı ve ikametgah durumunu göre işveren belirler ve seçer.
İşyerinin eğiticisi ve eğitim yeri yoksa üniversiteler, MEB’e bağlı okullar, meslek odaları, meslek örgütleri ve STK’lar ile yapılır.
İşbirliği eğitimi tamamlanınca, kursiyerler İşbaşı Eğitim Programı’na katılabilir.
Eğitim sırasında kursiyerlere günlük bir ücret ödenir. İşbaşı Eğitim Programı süresince ise yıllara göre belirlenen bir cep harçlığı ödenir.
Genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenir.
Kendi bünyesinde eğiticisi olmayan işverene, dışarıdan eğitici getirirse eğitici ücretini (Üniversite kadrosunda ise YÖK’ ün belirlediği ücretin, dışarıdan bir eğitici getirirse MEB’in belirlediği ek ders saat ücretinin en fazla iki katı tutarında) ücreti İŞKUR, öder.
Eğitim, işyerinde düzenlendiği için kursiyerler, ileride çalışacakları işyerini ve makineleri tanıma imkanı bulur.
Eğitim sırasında güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim sonrasında kursiyerlerin uyum sorunu olmaz.
Kurs sonunda kursiyerlerin en az %50’sinin, asgari 120 gün istihdam edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul eskort bayan istanbul escorts istanbul eskort bayanlar antalya escort adana escort şirinevler escort mecidiyeköy escort behceşeir eskort capa eskort beylikduzu escort esenyurt escort avcılar escort esenyurt escortlar kapalı escort avcılar escort avcılar escort şirinevler escort antalya escort